Pogledajte makroekonomske faktore cena akcija

Kamatne stope

Jedan od najbitniji fakrtora koji utiče na tržište kapitala su referentne kamatne stope centralnih banaka. Centralne banke su krajnji kreditori u savremenom finansijskom sistemu koje preko politike visine kamatnih stopa kontrolišu količinu novca u opticaju.

Kamatna stopa je u stvarti cena novca. što je cena novca viša (kamatna stopa veća) pojedinci i institucije nastoje da ga deponuju kod banaka u vidu štednje. Obrnuto, kad je kamata niska (jeftin novac) investitori nastoje da oplode novac na tržištu kapitala i onda se priliv novca na berzansko tržište povećava.

Dakle, ako su kamate niske (politika jeftinog novca) onda se povećava tražnja za akcijama i dolazi do rasta cena. S druge strane, sa povećanjem kamatnih stopa dolazi do povlačenja novca sa berzi što može rezultirati padom cena akcija.

Centralne banke nastoje da balansiranom politikom kamatnih stopa onemoguće stvaranje tkozvanih “cenovnih balona na berzama” nastalih usled preterane politike jeftinog novca dok u periodima recesije obaraju kamatne stope (jeftin novac) kako bi podstakle privredni oporavak.

Bruto domaći proizvod

Bruto domaći proizvod (eng.GDP) je ukupna vrednost proizvedenih dobara i usluga u jednoj zemlji tokom poslovne godine.

Rast bruto domaćeg proizvoda je obično bio praćen rastom cena akcija jer investitori očekuju da će kompanije ostvariti nadprosečne zarade u povoljnom ekonomskom ambijentu.

Svaka zemlja objavljuje periodične podatke o kretanju ovog pokazatelja privredne aktivnosti a obično se to radi kvaratalno (na svaka 3 meseca).

Veliki broj faktora utiče na nivo GDP-a počev od globalne trgovine pa sve do nivoa investicija u zemlji.

Inflacija

Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cena na godišnjem nivou. Deflacija je pojava suprotna inflaciji, odnosno ona predstavlja pad opšteg nivoa cena.

Uticaj inflacije na kretanje cene akcija može biti značajan. Naime, ukoliko dođe do rasta inflacije, kupovna moć stanovništva se smanjuje što rezultira padom prodaje mnogih kompanija. Pad prodaje umanjuje profite kompanija a to sasvim logično vodi padu cene akcija. Obrnuto važi u slučaju deflacije.

Date parametre možete svakodnevno pratiti na sledećim besplatnim sajtovima:

http://www.bloomberg.com/europe

http://www.investing.com/

http://www.forexfactory.com/

Podelite na društvenim mrežama: