P/E Racio u fundamentalnoj analizi

P/E Racio u fundamentalnoj analizi

Za analitičare je takođe važno posmatranje P/E racia po granama delatnosti. Posmatranje P/E racia firmi koje pripadaju različitim privrednim granama neće dati neke posebne efekte zato što perfomanse firmi u okviru iste grane značajno variraju. Međutim, ukoliko se porede P/E racia svih firmi jedne grane (odnosno prosek P/E racia grane) sa drugom granom i prate njihovi budući odnosi, tada se mogu izvući značajni zaključci o položaju te grane na tržištu kapitala i očekivanjima tržišta u budućnosti.

Značaj posmatranja cena akcija po granama potvrđuje i to što neki od najpoznatijih berzanskih indeksa upravo iskazuju kretanja cena akcija tako grupisanih firmi.

Tako Standard i Pur indeks (S&P) pored svog najpoznatijeg S&P 500 composite indeksa, objavljuje posebno i indekse razvrstane po granama delatnosti: industrijski (400 akcija), transportni (20 akcija), uslužno-komunalni (40 akcija) i finansijski (40 akcija). Jedan od napopularnijih indeksa Dau Džons industrijski indeks (Dow Jones Industrial Average-DJIA) se kreira na bazi cena 30 akcija, a takođe prati i kretanje cena 20 akcija iz grane transporta, 15 akcija uslužno-komunalnih preduzeća, dok kompozitni indeks obuhvata sve navedene akcije.

Fundamentalni analitičari poseban fokus stavljaju na analizu perfomansi korporacija, pri čemu posebno prate: nivo i trend u kretanju prodaje i zarade, kvalitet proizvoda, konkurentnu pozicjiu firme na tržištu na kome ona prodaje svoje proizvode, izvore sirovina i materijala, uticaju mera vlade na poslovanje, odnose zaposlenih, kao i mnoge druge faktore od uticaja na cenu običnih akcija.

Promene svih navedenih faktora u krajnjem utiču na zarade korporacije, od čega prevashodno zavise i cene akcija na tržištu. Kupci i prodavci akcija stoga nastoje da predvide promene fundamentalnih faktora i da shodno tome donesu svoje investicione odluke, jer kada se promene dese, ukoliko je tržište efikasno, nema prostora za ostvarivanje velikih profita. Drugim rečima, cene akcija ce se pod uticajem ponude i tražnje kupaca i prodavaca promeniti pre nego što se dogode očekivane promene fundamentalnih faktora. Podsećamo da se na berzi ne trguje samo činjenicama već dominantno očekivanjima.