Koji tipovi investicionih portfolia postoje?

  • Izvor: TradeWin24

Osnovna mantra uspešnog investiranja, pogotovo na dug rok, je diversfikacija ulaganja, odnosno ne trpati sve u jedan plasman, najmanje dva, najbolje u više. Od čega krenuti? Treba istražiti tržište, poći od ličnog finansijskog kapaciteta i ličnih sklonosti ka riziku, i zatim istražiti mane i prednosti pet osnovnih tipova portfolija.

Agresivni portfolio

Ovaj portfolio uključuje prevashodno visokorizične akcije sa potencijalom visoke kapitalne zarade-rasta cena (ali ne isključuje u maloj meri i drugu imovinu). Ovakve akcije obično imaju visoke beta koeficijente, odnosno vrlo su senzitivne u odnosu na tržište. U praksi to znači da će akcija sa betom od 2, 100% više reagovati na tržišne promene, bilo da je u pitanju pad cena ili rast tržišnih cena (naprimer indeksa). Ovakve akcije su vezane obično za tehnološki sektor i mlade kompanije. I ne zaboravite! Kod ovakvog investiranja bićete i u gubitku na pojedinim pozicijama, ali važno je da su svi gubici na kraju manji od ukupnih dobitaka pojedinačnih plasmana.

Defanizivni portfolio

Ovaj portfolio nema visok beta koeficijent i poprilično je izolovan od tržišnih kretanja. Ako su to akcije, onda su u pitanju kompanije koje plasiraju bazne proizvode i usluge, gde je tražnja za njima neelastična ili je niska. U pitanju su proizvodnja lekova, hrane i sl… Poslovanje ovih kompanija je stabilno, predvidljivo i obično ove kompanije isplaćuju redovne dividende. Ukoliko razmatrate ovu opciju, Investopedia za 2018 predlaže za razmatranje akcije kompanija Jonhson& Jonhson i  Kraf Heinz Co. Ili ukoliko želite komplksniji proizvod možete ulagati u ETF-ove.

Prihodni portfolio

Ovaj portfolio se fokusira na novčane prilive iz dividendi ili nekih drugih prava iz akcija. Razlika u odnosu na defanzivni portfolio je primarno generisanje pozitivnog keš floua na osnovu predvidljivog nisko rizičnog poslovanja. Kompanije koje mogu biti interesantne za ovakvo ulaganje su one koje imaju jaku politiku isplate dividendi, kao i one koje su u stabilnim delatnostima sa organskim redovnim manjim rastom, kao što su infrastukturne delatnosti.

Hibridni

Ovaj portfolio je kombinacija više tipova imovine, počevši od akcije, obveznica, robe do nekretnina… Najčešće  u ovom portfoliju su akcije  najvećih kompanija (blu čip) i obveznice države ili korporacija,  polazivši od pravila da struktura imovina u koje se investira treba da bude u negativnoj korelaciji (rast jedne, znači pad druge i obrnuto). U praksi postoje više tipova: agresivni, ograničeni i konzervativni. U slučaju ograničenog tipičan odnos je 65% akcije i 35% obveznice, čije je tipičan predstavnik Fidelity Balanced (FBALX).

Špekulativni

Ovaj portfolio nosi najviši rizik i vezan je rizične investicije koje još nisu tržišno valorizovane kao što su akcije iz javnih ponuda (IPO), akcije za koje se pretpostavlja da mogu biti predmet preuzimanja ili kompanije koje su tek u fazi razvoja određenih proizvoda ili usluga. Tipičan primer za ovakvo ulaganje su tzv penny stocks, kao što su za 2018 akcije tehnoloških kompanija ZIXI Corp (ZIXI), Glumobile (GLUU), Arotech Corp (ARTX)

Finansijski eksperti upozoravaju da ako niste špekupalant nikad ne držite više od 10% vrednosti portofolia u ovakvom plasmanu.

Podelite na društvenim mrežama: